Koplopers als gids voor circulaire doelen voor 2030

Bron

De transitie naar een circulaire economie gaat nog niet snel genoeg – er is een versnelling nodig. RVO heeft onderzoek laten doen naar hoe goed koplopers (zowel in de woning- als utiliteitsbouw) scoren op de MPG, om zo te toetsen hoe we circulaire doelstellingen richting 2030 concreter kunnen maken.

De Milieu Prestatie Gebouw (MPG) geeft aan wat de milieubelasting is van materialen en producten die worden gebruikt voor een gebouw. Hierbij wordt gekeken naar de milieubelasting voor: het winnen van de grondstoffen, de bouw, de gebruiksfase en het einde van de levensduur. Hierbij betekent hoe lager de MPG, hoe lager de milieu-impact.

Voor nieuwbouwwoningen en kantoren geldt een wettelijke maximale MPG, zoals opgenomen in het bouwbesluit voor ruimtes groter dan 100 m². Om te kijken in hoeverre deze eis de komende jaren nog verder aangescherpt kan worden, is bestudeerd hoe koplopers in de betreffende sectoren op dit moment scoren op de MPG. Hiervoor zijn twee rapporten opgesteld: Koplopers in Utiliteitsbouw en Koplopers in de Woningbouw.

De ervaring leert dat de MPG kan worden verlaagd door te kiezen voor een efficiënt ontwerp. Toch ligt hier een grens. Om tot een zeer lage MPG te komen zijn meer innovatieve ontwerpoplossingen nodig, denk aan: industrieel-, adaptief- en circulair bouwen. De onderzochte ‘koplopers’ laten zien waar de potentie zit, maar laten ook zien waar de uitdagingen voor 2030 liggen. Zowel bij het verlagen van de milieu-impact van de gebouwen, als bij het goed kunnen waarderen van ontwerpoplossingen. Tijdens het onderzoek is ook de relatie tussen circulariteit en MPG als belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen. Bij ambitieuzere doelen blijkt een integrale benadering noodzakelijk:

  • Het energieconcept van een project en de hoogte van de MPG hebben een grote relatie. Bijvoorbeeld: projecten met een hoge ambitie voor zonne-energie, scoren relatief slechter op de MPG, omdat de meeste zonnepanelen niet altijd even milieuvriendelijk zijn. Het advies luidt dan ook om naar één integrale beoordeling van de energieprestatie en materialen.
  • Er is naar voren gekomen dat circulaire materiaalkeuzes voor kantoren, industrie en bedrijfshallen, niet altijd positief uitwerken op de MPG-score. Dat is vreemd, aangezien biobased houtbouwconcepten wel milieuvriendelijk zijn.
  • De gebouweigenschappen (locatie en vorm) binnen de industriesector zijn meer bepalend voor de duurzaamheid van een pand, maar dat wordt moeilijk meegenomen in de MPG-berekening.
  • De onderliggende data voor de MPG-berekening moet nog verder verrijkt worden, willen de MPG-eisen strenger en breder gedragen worden.