Als je deze website bezoekt, kan het zo zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat jouw rechten zijn.

Wat zijn City Deals?

City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is één van de City Deals. Agenda Stad is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen er verantwoordelijk voor is dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Je kunt de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen hierop aanspreken via info@citydealccb.nl.

Welke gegevens verwerken wij van jou en waarom?

City Deal Circulair en Conceptueel verwerkt persoonsgegevens alleen als jij deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden door City Deal Circulair en Conceptueel verwerkt wanneer je op de hoogte wil blijven via onze nieuwsbrief:

  • Voor- en achternaam.
  • E-mailadres.
  • Organisatie waar je werkzaam bent.

Deze gegevens zullen alleen door City Deal Circulair en Conceptueel worden verwerkt wanneer je ervoor kiest om deze gegevens in te vullen voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen versturen van e-mailnieuwsbrieven.
  • Het optimaal laten functioneren van de website. 
  • Het faciliteren van samenwerken en kennisdelen tussen de partners van onze City Deal.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

  • Je hebt toestemming gegeven.
  • Jouw browser accepteert functionele en analytische cookies (lees ook onze cookieverklaring).

Wat is de bewaartermijn van jouw gegevens?

City Deal Circulair en Conceptueel bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Je kunt je gegevens gemakkelijk inzien, corrigeren of verwijderen via je eigen profiel of in de link die onder elke nieuwsbrief staat die je van ons krijgt. Heb je jezelf uitgeschreven voor de nieuwsbrief? Dan worden je gegevens na maximaal een maand definitief verwijderd. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via info@citydealccb.nl.

Aan wie worden jouw gegevens verstrekt?

City Deal Circulair en Conceptueel maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken: Google Analytics en MailerLite. Verder verstrekken wij geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

De website van City Deal Circulair en Conceptueel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat zodat jouw gegevens versleuteld worden verzonden. Daarnaast zal City Deal Circulair en Conceptueel alles in het werk stellen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om verlies of onrechtmatig gebruik tegen te gaan. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op info@citydealccb.nl.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou als betrokkene verschillende rechten:

Zo heb je het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over jou verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heb jij het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).

Ook wijst de verantwoordelijke jou op jouw recht op overdraagbaarheid van de betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de website over jou verwerkt (artikel 20 AVG).

Tot slot is van belang dat je het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG). Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@citydealccb.nl. Natuurlijk helpen wij je graag verder bij vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens.