RVO brochure: All Inclusive ontwikkelen en bouwen

Een gids met concrete aanbevelingen en handelingsperspectieven per actor en bouwfase voor een omslag naar ‘all inclusive’ bouwen.

RVO voert overheidsbeleid uit van verschillende ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat. Bij gebiedsontwikkeling en het realiseren van gebouwen komt dat beleid samen. Gebouwen blijven tientallen tot honderden jaren na hun ontwerp invloed uitoefenen op hun gebruikers en de omgeving. Het is daarom van groot belang om integraal duurzaam te ontwikkelen, te bouwen en te beheren. Per fase in het ontwikkelproces van een gebied of gebouw kunnen verschillende actoren invloed uitoefenen. Deze publicatie beoogt inzicht te geven in die processen en verwijst daarbij naar de talrijke instrumenten die (vaak op deelonderwerpen) beschikbaar zijn.

Hieronder tref je de nieuwe RVO brochure over integraal bouwen en ontwikkelen met instrumenten en taken per fase en actor. Deze kan bijvoorbeeld als handvat dienen bij de begeleiding van gemeenten.