Actueel - Systeem

Projectopdracht Gebiedsontwikkeling – Waarderen Circulariteit

1. Algemene documentinformatie Projectnaam Waarde van  circulariteit: de maatschappelijke kosten en baten in beeld gebracht Locatie (indien van toepassing)   Bestuurlijk opdrachtgever Willem Jan Stegeman Ambtelijk opdrachtgever Nelly Swijnenburg Projectmanager Nog bepalen? Dick? Akkoord AOG en PM Datum akkoord: Handtekening […]

Ontwerpend onderzoek Biobased (ver)bouwen: drie casestudies

Wat leveren biobased gewassen op voor de boer en voor het landschap? We werken toe naar een circulaire samenleving. Eén van de strategieën om deze transitie te realiseren is om minerale en fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Dit […]

Adviesroute naar een circulaire economie voor de bouw

Wat is een circulaire bouweconomie? Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden en een poging daartoe kan leiden tot eindeloze discussies. Tegelijkertijd willen we wel in 2050 een circulaire bouweconomie gerealiseerd hebben. In eerste instantie was dat om het gebruik […]

Materiaalstromen in de bouw en infra

EIB Materiaalstromen in de bouw en infra Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om een circulaire economie te bewerkstelligen in 2050. De (tussen)doelstelling voor de bouw is om 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te […]

Circularity Gap Report voor de gebouwde omgeving in Nederland

Met een recyclings- en hergebruikpercentage van 88% lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit. Toch is er nog vaak sprake van recycling naar laagwaardige toepassingen, zoals funderingsmaterialen. Ongeveer 8% van de hergebruikte materialen is circulair en krijgt dus […]

Programma conceptuele bouw en industriële productie 2021

Nederland staat voor de grote opgave om in de komende jaren het hoge woningtekort in te lopen. Tegelijkertijd zijn er grote duurzaamheidsopgaven, waaronder het reduceren van de CO₂-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie en het terugdringen van stikstofemissies. Met […]

Programma Mooi Nederland 2022

Het programma Mooi Nederland is op 6 juli 2022 gelanceerd. Het programma heeft als hoofddoel: ruimtelijke kwaliteit centraal stellen in de aanpak van maatschappelijke opgaven, op de korte én lange termijn. Het programma biedt voor de nationale opgaven perspectief op oplossingen met […]